google-site-verification=t1LnqEqCJ-zCMgdHr2-W3FmDYiCefsWYAQMXRPZ_ha0
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

I Regulamin greenes.pl

1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1030 z późn. zm.) określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca – rozumie się przez to:

Greenes Joachim Fabisch, z siedzibą Karna 78, 64-212 Siedlec, NIP 923-144-44-57, REGON , używający w serwisie nazwy: greenes.pl

b) Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

c) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

d) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.greenes.pl

e) Produkt lub Produkty – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

f) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

g) Dostawca – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

h) Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

j) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są Konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.

 

II Rejestracja w Sklepie i dokonywanie zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty w Sklepie są Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu i Ci którzy nie są zarejestrowani.

2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

4. Status nie zarejestrowanego użytkownika Sklepu tj. Klienci dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania: Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu

5. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyska po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na e-mail

Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła, ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

6. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkty przez wybór przycisku – „zamówienie”

7. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „zamówienie” i podając dane do formularza zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

8. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu wybrania przez Klienta przycisku „zamówienie” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, miejsca dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych do zrealizowania zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” Klient definitywnie składa zamówienie.

9. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.

10. Zamówienie można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

11. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

13. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

14. Faktura VAT będzie przesłana w ciągu 2 dni od wysłania Zamówienia na  adres e-mail podany przez Klienta, podczas składania zamówienia.

 

III Realizacja zamówienia

1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

2. Jeśli zamówienie jest złożone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Klient otrzymuje na adres e-mail wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Przygotowanie Produktów o indywidualnym charakterze np. poduszki o niestandardowych wymiarach lub wypełnieniu wymaga wcześniejszego ustalenia i zgody nature-plant.pl oraz podlegają osobnej wycenie.

4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:

a) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;

b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

6. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV Zasady płatności za Produkt

1. W celu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz koszt dostarczenia Produktu.

a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, rachunek bankowy sprzedawcy  Greenes Joachim Fabisch, nr rachunku bankowego PL54 2030 0045 1110 0000 0349 8020 BNP Paribas 

b)  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Autopay S.A.

 

Możliwe są następujące formy płatności:  
 
 
  • Kartą płatniczą - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.
 
 
  • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Płacę z IKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem i Płacę z Alior Cync, Millennium, db Transfer, Eurobank,Credit Agricole przelew online, Płacę z Invest Bank - Płatności Internetowe.
 
  • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Crédit Agricole, Raiffaisen Bank Polska S.A.

 

  • Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.

 

  • Przelewem. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. Na opłacenie zamówienia czekamy 7 dni, po tym czasie w przypadku braku wpłaty, zamówienie jest anulowane.

c)  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

     

V Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłki z produktem, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej . Istnieje możliwość odebrania Produktu w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową bądź telefoniczną.

3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysyłka produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu:

a) w przypadku płatności online realizowanej jest za pośrednictwem serwisu Autopay S.A. gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności. W finalizacji zamówienia Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Autopay S.A., gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym

b) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.

4. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Klient zobowiązuje się do zachowanie szczególnej ostrożności, podczas rozpakowywania dostarczonego produktu, akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki mogą uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez klienta, w postaci przecięcia produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz będą powodowały utratę gwarancji.

VI Zwrot zakupionego produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym www.greenes.pl Produkt bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu www.greenes.pl procedurą. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach i nie nosić oznak użytkowania oraz musi być dołączony dowód zakupu (paragon).

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu zakupionego przez sklep internetowy na adres umieszczony na formularzu zwrotu.  Adres do zwrotu produktów to:  Greenes Joachim Fabisch, Karna 78, 64-212 Siedlec.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą jeśli: towar zakupiony i zwrócony przez klienta jest uszkodzony mechanicznie, zabrudzony oraz nosi oznaki użytkowania. Jeśli wyżej wymienione sytuacje nastąpią Sprzedawca ma prawo odmowy Klientowi zwrotu kwoty za zakupiony towar.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu dostępnego na stronie internetowej sklepu www.greenes.pl

9. Dzięki bezproblemowej procedurze zwrotów, odsyłanie produktów jest równie proste, co ich zamawianie. Pamiętaj, że możemy przyjąć tylko zwrot towarów zakupionych w naszym sklepie internetowym, i że towary zakupione w sklepie internetowym.Prosimy starannie zapakować produkty, aby uniknąć ich uszkodzenia w transporcie. Najlepiej, jeśli można użyć ponownie oryginalnego opakowania oraz dobrze zabezpieczyć przed zniszczeniem w trakcie transportu.

10. Produkt źle podgrzewany przez klienta, uszkodzony  nie będzie podlegał reklamacji ani zwrotowi. Produkty (termofory) należy podgrzewać z zachowaniem ostrożności, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

 

VII Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne, prawne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną lub jest w inny sposób niezgodny z umową (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać pisemnie na adres:

Greenes Joachim Fabisch, Karna 78, 64-212 Siedlec lub drogą elektroniczną na adres e-mail greenes@home.pl

4 a. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwiska Klienta;

b) adres do korespondencji lub adres e-mail Klienta;

c) dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu;

d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;

e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca w kwocie określonej jako koszt standardowej dostawy w sklepie internetowym.

7. Klient akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki mogą uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez klienta, w postaci przecięcia produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz będą powodowały utratę gwarancji.

8.  Produkt źle podgrzewany przez klienta, uszkodzony nie będzie podlegał reklamacji ani zwrotowi. Produkty należy podgrzewać (termofory) z zachowaniem ostrożności, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 

 

                                                          X Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie bez rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia) w rozumieniu Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r poz. 1000) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Klient akceptuje regulamin Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym/zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Administratorem danych osobowych jest Greenes Joachim Fabisch, Karna 78, 64-212 Siedlec, NIP 923-144-44-57, e-mail: greenes@home.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy oraz oceny jakości realizacji zamówienia.

Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:

dostawcy systemów informatycznych i usług IT

operatorzy pocztowi i kurierzy


W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Greenes Joachim Fabisch celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez Greenes Joachim Fabisch jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 

X Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: Greenes Joachim Fabisch, Karna 78, 64-212 Siedlec telefonicznie pod numerem telefonu +48 724268079 lub za pośrednictwem adresu e- mail greenes@home.pl

 

XI Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2024 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl